ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Platby za školní družinu

Vnitřní předpis

Částečná úplata neinvestičních výdajů školní družiny a školního klubu

 

Č.j. ZŠ/1412/2022

Vypracovala: Eva Skleničková

Účinnost ode dne: 1.9.2022

Projednala Pedagogická rada dne 25. 8. a 29. 8. 2022

Schválila: Mgr. Daniela Vlčková

 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Pro provoz Školní družiny a školního klubu je v platnosti Vnitřní řád školní družiny a řád školního klubu.

 

1. Stanovení výše úplaty ve družině

a) Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.

b) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 200,- Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2022. Výše příspěvku může být v následujících letech upravována. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

c) Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

- účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,

- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo

- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

c) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školním klubu na 200,- Kč ročně při účasti žáků v kroužcích při školním klubu s účinností od 1. 9. 2022.

d) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školním klubu při pravidelné denní docházce do školního klubu na 100,- Kč měsíčně

 

2. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

a) Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů a kopie dokladů, které prokazují skutečnosti uvedené v bodu 1. c).

b) Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o snížení nebo prominutí poplatku.

c) Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

 

3. Podmínky úplaty

a) Úplata je podle podmínek stanovených ve Vnitřním řádu školní družiny. Žáci navštěvující ŠD po celý školní rok platí v měsíci říjnu  za  období září až prosinec a v lednu za leden až červen; na základě přání rodičů je možné upravit placení měsíčně či v jiném rozsahu; platba by měla být uskutečněna nejpozději do 20. dne měsíce, v kterém by měla být provedena).

b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném po projednání s rodiči o vyloučení žáka ze školní družiny.

c) Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin při nedostatečném zájmu o školní družinu přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.

 

4. Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se předchozí vnitřní předpis ze dne 31. 8. 2015

 

 

V Kladně, dne 25. 8. 2022

 

……………………………………….   ……………………………………….
Mgr. Daniela Vlčková
ředitelka školy
  Eva Skleničková
vedoucí ŠD

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 29.3.2023

Svátek má: Taťána

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10