ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Vnitřní řád školní družiny

 

Č. j.: ZŠ/1412/2022

Vypracovala: Eva Skleničková

Účinnost ode dne: 1. 9. 2022

Projednala Pedagogická rada: 25. 8. 2022

Schválila: Mgr. Daniela Vlčková 

 

Řád školní družiny je zpracován podle zák. č. 561/2004, § 30, ve znění pozdějších předpisů.

 

· Komu je určena školní družina

Školní družina je určena žákům od 1. do 5. třídy. Žáci jsou přijímáni do naplnění kapacity s ohledem na dojíždějící žáky. Posláním  ŠD je poskytovat zájmové vzdělávání žáků ve dnech školního vyučování. O ředitelských volnech a vedlejších školních prázdninách v případě dostatečného počtu přihlášených žáků. ŠD může vykonávat činnost pro účastníky, nebo pro účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna. Organizuje zájmové činnosti především pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Zájmové činnosti lze uskutečňovat těmito formami:

- příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání;

- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností;

- využitím otevřené nabídky spontánních činností;

- zpracováním domácích úkolů pouze na žádost zákonných zástupců  až po 16. hodině,  vychovatelka za provedení nezodpovídá.

 

· Rozhodování o přijetí žáka

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

 

· Provozní doba ŠD

Ranní provoz ŠD je zajištěn od 6.00 do 7.50, případně do 8.50, odpolední začíná v 11.40 , případně ve 12.35 (podle rozvrhu dětí) a končí denně v 17.00.

 

· Užívané místnosti

ŠD se nachází v pavilonu E přízemí. Kapacita ŠD je od 1 do 8 oddělení, dle počtu přihlášených žáků na daný školní rok, 2 kabinety pro vychovatelky, sociální zařízení a společná chodba pro odkládání oděvů a obuvi. Během pobytu ve školní družině je možno využívat i další prostory a místnosti v budově školy - školní kuchyňka, školní knihovna, pracovna PC, keramická dílna, stolní tenis, tělocvičny. Pro další sportovní vyžití máme k dispozici školní zahradu.

 

· Přihlašování žáků

Pro přijetí žáka do ŠD rodiče vyplní zápisový list platný od 1. 9. do 30. 6. daného školního roku se základními údaji: jméno žáka, datum narození, adresa, třída, telefonické spojení na rodiče, způsob odchodu žáka ze ŠD a jména všech dalších osob, kromě rodičů, kteří budou žáka vyzvedávat, a dále údaje o speciálních vzdělávacích potřebách žáka. Pro všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat, vyplní rodiče formulář Zmocnění při vyzvedávání dítěte. Vychovatelky musí vydat dítě oběma rodičům. Tuto skutečnost není možné omezit přáním jednoho z rodičů v zápisovém listu.

V případě, že je dítě svěřeno do péče jen jednomu z rodičů, který si nepřeje kontakt dítěte s druhým rodičem, musí škole dodat kopii příslušného soudního rozhodnutí.

Odhlásit ze ŠD lze na základě písemné odhlášky s datem a podpisem rodičů nebo zákonných zástupců. Žák může být ze ŠD vyloučen v případě opakovaného porušování řádu družiny, opakovaných kázeňských přestupků, pokud svým chováním omezuje práva a svobodu ostatních po projednání se zákonnými zástupci žáka.

 

· Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt dítěte

Rodiče nebo zákonní zástupci jsou povinni platit úplatu za pobyt ve školní družině  v sekretariátu školy ve dvou splátkách za září až prosinec a za leden až červen v termínu stanoveném ředitelkou školy. Měsíční úplata činí 200,00 Kč.

S termínem plateb jsou rodiče včas seznámeni písemnou zprávou v Bakaláři a na webových stránkách školy.

Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:

  1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
  2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
  3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

 

· Podmínky docházky a podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků

Do ŠD jsou přijímáni žáci od 1. do 5. třídy, jsou přijímáni do naplnění kapacity s ohledem na dojíždějící žáky. Odchody žáků ze ŠD se řídí časovými údaji na zápisovém listu. Případná změna musí být předem písemně nahlášena, na telefonické omluvenky není brán ohled. Uvolňování žáků ze ŠD na základě písemné žádosti rodičů musí obsahovat tyto údaje: jméno dítěte, datum a přesný čas uvolnění, podpis rodičů.

Bezpečnost při odchodu žáků ze ŠD je zajištěna předložením kartičky se jménem dítěte ve vrátnici, následným nahlášením odchodu žáka z vrátnice a osobním vyzvednutím žáka rodiči nebo zákonnými zástupci. Při nevyzvednutí žáka do 17.00 vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče, případně vedení školy a do příchodu rodičů setrvá s žákem v oddělení. V době od 13.30 (v zimním období od 14.00) do 15.00 žáci pobývají na školní zahradě. V tuto dobu nelze děti ze ŠD vyzvedávat. Školní družina je určena především pro žáky s pravidelnou docházkou. Tito žáci jsou zařazeni do jednotlivých oddělení a jejich jmenný seznam je evidován v třídní knize zájmových činností. Do ŠD lze přihlašovat i žáky s nepravidelnou docházkou, jejich přítomnost se eviduje v sešitě pro nepravidelnou docházku.

 

· Kontakt s rodiči

Rodiče nebo zákonní zástupci mají možnost se kontaktovat s vychovatelkou žáka během konzultačních hodin nebo po předchozí domluvě. Rodiče a další návštěvníci do vnitřních prostor a tříd ŠD nevstupují.

 

· Přechod žáků ze školy do ŠD a zodpovědnost za žáky v této době

Za bezpečnost a ochranu zdraví při ranním přechodu žáků ze ŠD na vyučování a při odpoledním pobytu v ŠD včetně oběda zodpovídají vychovatelky, za bezpečnost při přechodu z vyučování do ŠD, nebo do zájmových útvarů a zpět do ŠD zodpovídají učitelé nebo vedoucí zájmových útvarů osobním vyzvedáváním a zpětným doprovodem do ŠD.

V případě, že se žáci vrátí ze zájmového kroužku v době, kdy budou ostatní již po obědě, půjdou (s písemným souhlasem rodičů) na oběd sami.

Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

Za bezpečnost a ochranu zdraví nad žáky, kteří sami s písemným souhlasem rodičů přechází na odpolední vyučování, nebo odchází sami na oběd až po skončení zájmového kroužku, zodpovídá pedagogický pracovník, který v tuto dobu vykonává dohled na chodbě nebo ve školní jídelně. Za žáka, který odchází ze školní družiny sám, nesou zodpovědnost rodiče, kteří samostatný odchod žáka ze školní družiny uvedou v zápisovém listu.

Žáci odchází i na mimodružinové aktivity, které nevedou pedagogičtí pracovníci naší školy, ale zaměstnanci cizí organizace. Vedoucí těchto aktivit jsou povinni osobně vyzvedávat žáky ve školní družině nebo na školní zahradě podle toho, kde se žáci momentálně nacházejí a po ukončení aktivity osobně předat žáky zpět do školní družiny příslušné vychovatelce. V době od odchodu žáků na tyto aktivity až do zpětného návratu do školní družiny nejsou žáci účastníci školní družiny a zodpovědnost za ně přebírá vedoucí příslušné aktivity.

 

· Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

Vychází z obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti žáků. Podle zák. č. 74/05, § 10,  odst. 5 ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané činnosti. Vychovatelka odpovídá nejvýše za 30 žáků při standardní činnosti. Oddělení se naplňují do 30 žáků. Pokud to specifika činnosti vyžadují, nebo při užívání hromadné dopravy, či při větším počtu dětí (např. dočasné spojování oddělení apod.) může ředitel určit další dospělou osobu, která je ve smluvním vztahu se školou, k dozoru. Za bezpečnost žáků při aktivitách, kterých se zúčastňují všechna oddělení, jako jsou celodružinové akce a soutěže, nesou zodpovědnost za bezpečnost žáků všechny vychovatelky. Je dbáno na vybavení oddělení a všech prostor ŠD tak, aby byly plněny podmínky odstraňující možné rizikové faktory. Je zakázáno používat mobilní telefony a tablety během zájmového vzdělávání s výjimkou takových aktivit, kdy jsou využívány ke zjišťování informací ke konkrétní aktivitě. Použití těchto zařízení je možné jen se souhlasem pedagoga. Zákaz nošení a používání nebezpečných zbraní, výbušnin, pyrotechnických a jiných obdobných předmětů, které se jako zbraně dají použít (zbraní se rozumí vše co činí útok proti tělu, které je použito důrazněji a ohrožuje lidský život.)Každý žák si při nástupu do družiny podepsaný plastový hrníček, ručník, hygienické kapesníčky, převlečení na zahradu. Vychovatelky nezodpovídají za cenné předměty, které si žáci do ŠD přinesou, aniž by je ŠD vyžadovala. Pro vychovatelky ŠD a žáky platí povinnosti Řádu školy, Vnitřního řádu ŠD a BOZ.

 

· Vychovatelky ŠD mají povinnost zamykat při odchodu prostory ŠD.

 

Poskytování informací :

- nástěnka před pavilonem ŠD

- konzultační hodiny

- webové stránky školy

 

  · Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žáci mají práva a povinnosti vyplývající z Řádu školy a školní družiny.

Žák má právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, má právo na zájmové vzdělávání, pokud je přihlášen do školní družiny.

Žák má právo na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, odpočinek a dodržování psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy školní družiny.

Žák má právo na odpověď na své otázky vhodnou formou sdělené.

Žák je povinen nahlásit každý úraz vychovatelce školní družiny.

Žák má povinnost se ve školní družině chovat slušně ke všem dospělým osobám i k jiným žákům školní družiny. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkovi školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem (564/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Žáka udržuje v pořádku své místo ve školní družině, nepoškozuje zařízení třídy.

Každé úmyslné i neúmyslné poškození majetku nahlásí žák vychovatelce školní družiny, svévolné poškození majetku uhradí zákonný zástupce.

Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě nahlásit vychovatelce školní družiny.

Do školní družiny žák nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu žáků.

Užívání, nošení a distribuce drog, pití alkoholu a kouření je pro žáky školní družiny nepřístupné.

Všechny projevy rasismu, xenofobie a intolerance jsou nepřípustné.

Všechny projevy šikanování (verbální přímé a nepřímé, fyzické přímé a nepřímé, aktivní a pasivní) jsou nepřípustné.

Zákonní zástupci mají právo se kdykoliv informovat o chodu a  náplni ŠD.

Mají povinnost vyplnit zápisový list do ŠD, dodržovat docházku svého dítěte, zajistit placení ŠD a obědů, seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a BOZ. Seznámení s těmito materiály potvrdit podpisem. Dále mají možnost účastnit se dle zájmu celodružinových akcí

 

  • Žáci s podpůrnými opatřeními

 

V případě, že do ŠD bude docházet žák s PO, s přiznaným AP, bude upravena podmínka docházky dle individuálních potřeb žáka, na základě individuální schůzky se zákonným zástupcem. V případě, že by žák ve školní družině byl v určité době bez asistenta pedagoga a opakovaně svým jednáním a chováním zasáhl do práv ostatních žáků, opakovaně by nedbal výzev vychovatelky vedoucí k zajištění bezpečnosti žáka a ostatních žáků a bylo by nutné kvůli chování žáka měnit organizační strukturu zájmového vzdělávání, bude mu docházka po dohodě se zákonnými zástupci upravena podle přiznaného úvazku asistenta pedagoga. Dokument bude přílohou zápisového listu žáka.

 

 

Nedílnou součástí Vnitřního řádu školní družiny je příloha Režim školní družiny.

 

…………………………………

………………………………..

Mgr. Daniela Vlčková

Eva Skleničková

ředitelka školy

vedoucí ŠD

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 29.3.2023

Svátek má: Taťána

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10