ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

  • English
  • Deutsch


Režim školní družiny

 

Č. j. ZŠ/1413/2022

Vypracovala: Eva Skleničková

Účinnost ode dne: 1. 9. 2022

Projednala Pedagogická rada: 25.8.2022

Schválila: Mgr. Daniela Vlčková 

 

 

Režim školní družiny je zpracován podle metodického pokynu MŠMT – vyhláška 74/2005 O zájmovém vzdělávání.

 

1. Ranní provoz ŠD je zajištěn od 6.00 do 7.50, případně do 8.50, odpolední provoz začíná v 11.40 případně ve 12.35 (dle rozvrhu dětí) a  končí v 17.00 hod.

 

2. Prostory ŠD  od 1. do 8. oddělení, dle počtu přihlášených žáků na daný školní rok, dva kabinety pro vychovatelky a sociální zařízení se nachází v samotném pavilonu F - přízemí.

 

3. Pro přijetí žáka do ŠD je rozhodující řádně vyplněný zápisový list. Odhlásit žáka ze ŠD lze na základě písemné odhlášky, která musí být podepsána rodiči nebo zákonnými zástupci žáka. Žák může být ze ŠD vyloučen v případě opakovaného porušování Vnitřního řádu ŠD, opakovaných kázeňských přestupků a podobně.

 

4. Rodiče jsou povinni platit úplatu za pobyt žáka v ŠD. Úplata činí 200,- Kč měsíčně  a platí se v kanceláři školy u pí. sekretářky. Platba je rozdělena do 2 částí: září až prosinec, leden až červen.

 

5. Školní družina je určena žákům od 1. do 5. tříd, jsou přijímáni do naplnění kapacity s ohledem na dojíždějící žáky. Odchody žáků se řídí podle časových údajů v zápisovém listě, každá změna musí být nahlášena písemně. Za bezpečnost žáků při jejich přechodu ze tříd do ŠD po skončení vyučování zodpovídá příslušný vyučující, který žáky odvádí.

 

6. Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při ranním přechodu ze ŠD do vyučování a při odpoledním pobytu v ŠD zodpovídají vychovatelky. Při uvolňování žáků ze ŠD do zájmových útvarů je vedoucí útvaru povinen osobně vyzvednout žáky v ŠD a po skončení kroužku přivést zpět do ŠD, nebo na školní zahradu (dle momentálního pobytu dětí). Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

  Za bezpečnost a ochranu zdraví nad žáky, kteří sami s písemným souhlasem rodičů přechází na odpolední vyučování, nebo odchází sami na oběd až po skončení zájmového kroužku, zodpovídá pedagogický pracovník, který v tuto dobu vykonává dohled na chodbě nebo ve školní jídelně.

Žáci odchází i na mimodružinové aktivity, které nevedou pedagogičtí pracovníci naší školy, ale zaměstnanci cizí organizace. Vedoucí těchto aktivit jsou povinni osobně vyzvedávat žáky ve školní družině nebo na školní zahradě podle toho, kde se žáci momentálně nacházejí a po ukončení aktivity osobně předat žáky zpět do školní družiny příslušné vychovatelce. V době od odchodu žáků na tyto aktivity až do zpětného návratu do školní družiny nejsou žáci účastníci školní družiny a zodpovědnost za ně přebírá vedoucí příslušné aktivity.

 

7. V ŠD je zajišťován pitný režim. Každé dítě si při nástupu do ŠD přinese tekuté mýdlo, papírové kapesníky a utěrky a převlečení na zahradu.

 

8. Pro sportovní vyžití žáků mimo prostory ŠD máme k dispozici školní zahradu. Další prostory, které mohou žáci využívat, jsou keramická dílna, školní knihovna, školní kuchyňka, tělocvičny, pracovna PC - vždy v doprovodu vychovatelky nebo osoby pověřené ředitelkou školy.

 

9. Při nevyzvednutí žáka do 17.00 vychovatelka telefonicky kontaktuje rodiče a do příchodu rodičů setrvá se žákem v oddělení.

 

10. Do ŠD lze přihlásit i žáky, kteří ji nenavštěvují denně. Přítomnost těchto žáků se eviduje v sešitě pro nepravidelnou docházku.

 

11. Rodiče nebo zákonní zástupci žáka mají možnost se kontaktovat s vychovatelkou žáka v době konzultačních hodin nebo po předešlé domluvě.

 

12. Při aktivitách, kterých se zúčastňují všechna oddělení (celodružinové soutěže, sportovní soutěže na školní zahradě a další společné akce) nesou všechny vychovatelky zodpovědnost za žáky všech oddělení.

 

13. Mezi další činnosti, organizované ŠD či pořádané v jejím rámci, patří vycházky do okolí školy, poznávání přírody, orientace v blízkosti svého bydliště atd.

 

14. Vychovatelky nezodpovídají za cenné předměty, které si žáci přinesou, aniž by je ŠD vyžadovala.

 

15. ŠD spolu se školou organizuje i jiné odpolední a víkendové aktivity pro žáky školy.

 

16. O zajištění provozu o vedlejších prázdninách rozhoduje ředitelka školy. Provoz o vedlejších prázdninách je zajištěn pouze v případě zájmu minimálně 5 dětí.

 

…………………………………

………………………………..

Mgr. Daniela Vlčková

Eva Skleničková

ředitelka školy

vedoucí ŠD

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 29.3.2023

Svátek má: Taťána

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10