Back

Erasmus+

HomeErasmus

Erasmus+ je program Evropské Unie na podporu vzdělávání a odborné přípravy, umožňující mezinárodní výjezdy (školení, odborné kurzy, stínování, výjezdy žáků) a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje tak organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní kontakty s učiteli. Pro období 2021 – 2027 disponuje rozpočtem ve výši téměř 28 miliard eur.  Učitelé i žáci mají vše hrazené. Naše škola se rozhodla zapojit do tohoto programu v roce 2021 a to do vzdělávací mobility jednotlivců (KA1), která umožňuje školám realizovat výjezdy žáků a učitelů do zahraničí.  Doufáme, že zapojením se do tohoto evropského programu bude přínosem nejen pro naše učitele, ale zejména pro naše žáky, kterým chceme umožnit  vyzkoušet si cizí jazyk v reálném světě.

Erasmus tým

Hana Zimmerhaklová: zimmerhaklova.hana@zsnorska.cz

Petra Jarošová: jarosova.petra@zsnorska.cz

Daniela Vlčková: vlckova.daniela@zsnorska.cz

Administrativa: Jitka Bradáčová: bradacova.jitka@zsnorska.cz

Naše projekty

Erasmus KA1 2021

Název projektu: Zdokonalování jazykových dovedností v anglickém jazyce

Projektové číslo: 2021-2-CZ01-KA122-SCH-000041936

Předpokládaná finanční částka: 35 482 EUR

V říjnu 2021 jsme podali žádost o výjezd na různé vzdělávací kurzy a ta nám byla schválena. Získali jsme grant ve výši 35 482 EUR a díky tomu se mohlo 14 učitelů účastnit zahraničních výjezdů a zdokonalovat se tak v anglickém jazyce. Nejdůležitější cíle projektu byly zlepšení se v jazyce, získaní nových odborných dovedností, navázání kontaktů s kolegy ze zahraničních škol. Tento projekt rozšířil i znalosti o jiných kulturách a vzdělávacích systémech. Naši učitelé tak mohou obohatit výuku o další inovativní pedagogické metody a tím zvýšit kvalitu výuky jazyků.

Celkem vyjely 4 skupiny učitelů. Do všech destinací se cestovalo tzv. green way. Každá skupina si vybrala kurz dle svého zájmu a zejména přínosu pro žáky a školu.

Více o proběhlých výjezdech se dočtete zde. V dokumentech školy také naleznete sborník aktivit, který učitelé vytvořili na základě proběhlých projektů.

Erasmus KA1 2022

Název grantu: Rozvoj jazykových kompetencí v cizích jazycích

Číslo grantu: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000075616

Získaná částka: 44 405 Eur

Ve druhé žádosti jsme žádali o možnost zorganizovat výjezd pro naše žáky druhého stupně za účelem rozvoje jazykových kompetencí a to v anglickém, německém a francouzském jazyce.  I tato žádost byla úspěšná a škola získala  44 405 Eur na zorganizování zájezdu pro 30 žáků a 5 učitelů. Žáci i učitelé budou mít hrazené ubytování, stravu, cestovné a kapesné. Tento projekt je momentálně ve fázi příprav a hledání partnerské školy, která je pro výjezd stěžejní. Pokud se podaří najít vhodnou školu, žáci budou spolupracovat nejprve v online prostředí se žáky jiné školy a poté se uskuteční týdenní výjezd do této školy.  Mělo by tak dojít ke zlepšení jazykové úrovně a celkově komunikačních kompetencí našich žáků. Díky reálnému kontaktu s mluvčími v cizím jazyce, by také žáci měli pochopit, že učení se cizím jazykům je pro jejich běžný život důležité.  Dále předpokládáme, že se žákům zvýší sebevědomí a budou více samostatní. Žáci také v průběhu projektu budou používat různé informační technologie, se kterými se budou nuceni naučit pracovat, aby mohli komunikovat s hostitelskou organizací.

Podařilo se nám navázat spolupráci s německou školou a skupina našich žáků má tak příležitost vyjet na konci června do Oberschule v  Jüterbog a zažít výuku v cizojazyčném prostředí. Patnáctičlenná skupina žáků a tři učitelky se  vydají do střední školy (německý vzdělávací systém je od českého odlišný), kde na ně čekají stejně staří němečtí spolužáci. Společně se pak žáci budou věnovat různým aktivitám a zdokonalovat své jazykové dovednosti zejména v anglickém a německém jazyce. Ještě před samotným výjezdem budou žáci komunikovat v online prostředí a plnit různé úkoly, aby se vzájemně poznali.

Díky získanému grantu mají žáci i doprovod vše hrazené z fondů Evropské unie, za což Evropské unii velmi děkujeme.

Bližší informace k výjezdu a fotografie si můžete prohlédnout  na samostatné stránce.