ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 - úvodní stránka

Základní škola
a Mateřská škola
Kladno, Norská 2633

„Učením skládáme obraz světa”

Hlavní menu

Přeskočit na menu vybrané sekce

Select your language/Sprachauswahl

 • English
 • Deutsch


Projekt Učíme se s radostí

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 realizuje ve spolupráci se Středočeským krajem projekt
v rámci Operačního programu  Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Název projektu: „Učíme se s radostí“

Číslo operačního programu: CZ. 1. 07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 21

Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit cista

Číslo prioritní osy: 7. 1

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Číslo oblasti podpory: 7. 1. 4

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Typ projektu: IP - ostatní

Předpokládané datum zahájení projektu: 01. 02. 2012

Předpokládané datum ukončení projektu: 31. 07. 2014

Předpokládaná doba trvání v měsících: 30

Rozpočet projektu: 3 288 035.00 Kč

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.

Projektový záměr

Základní školy a Mateřské školy Kladno, Norská 2633 EU peníze školám

1.4 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Učíme se s radostí

Počet žáků účastnících se klíčových aktivit:

Podle počtu žáků k 30.9.2010:

1. a 2. stupeň základní škola Norská: 593
1. stupeň Montessori odloučené pracoviště Bulharská: 102
Celkem žáků: 695
Počet pedagogických pracovníků zapojených do klíčových aktivit:

všichni pedagogičtí pracovníci = 49

Cíl projektu

Projektový záměr byl připravován všemi pedagogickými pracovníky školy tak, aby co nejlépe vystihl potřeby moderního vzdělávání a zaměřuje se na žáky naší školy.

Projektový záměr vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - Otevřená škola.
Byl zpracován na základě těchto dokumentů:

 1. Databanka potřebných pomůcek a materiálů pro inovaci výuky, kterou ve školním roce 2009/2010 vytvořily předmětové komise a metodická sdružení.
 2. SWOT analýza, ze které vyplynula potřeba zlepšení materiálního zabezpečení školy pro výuku,
 3. Zpráva z kontrolní činnosti ČŠI ve školním roce 2009/2010

  • v části sledovaných hodin nebyla zaznamenána podpora žákům s IVP
  • více zařazovat diferencované činnosti pro zlepšení individualizace výuky
  • zlepšit využívání didaktické techniky
  • systematicky pracovat se sebehodnocením žáka
  • rezerva v práci s informačními zdroji (slovníky, encyklopedie aj.)
  • více zařazovat poslech cizojazyčných textů,
 4. Výsledky testování žáků ve čtenářské a jazykové gramotnosti.

Cílem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické v rámci vzdělávání na naší škole.

Jedním z cílů projektu je zvýšení kvality vzdělávání žáků na principu rovných možností žáků. Rovné možnosti žáků ve vzdělávání znamenají zajištění vzdělávání žáka v souladu s jeho potřebami a možnostmi na základě individuálního přístupu všech vyučujících.

Prostředkem ke zvýšení kvality výuky je individuální přístup k žákům s cílem zvládnout základní učivo, využívat různé formy a metody práce při vyučování.

Úkolem školy v rámci projektu je vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, v oblasti cizích jazyků, podpora inovativních metod a forem práce zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí žáků při výuce matematiky, přírodních věd, informačních technologií. Ve všech uvedených oblastech je realizována podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Do projektového záměru byly vybrány tyto typy šablon:

 • Inovace
 • DVPP
 • Inkluzívní vzdělávání

Prostředkem k dosažení stanoveného cíle je:

 • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
 • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
 • inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
 • inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti
 • inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 • v procesu inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude využito zapojení školního speciálního pedagoga.

Inovace výuky je zaměřena na zlepšení vybavení školy, vybavení vhodnými pomůckami a didaktickými materiály a zapojuje všechny učitele do práce ve všech oborech.

Při tvorbě projektu jsme vycházeli z potřeb pedagogických pracovníků, kteří budou s pomůckami pracovat a budou vytvářet efektivní nástroje k výuce.

Pedagogičtí pracovníci se zaměří na individualizovaný způsob vyučování, aby žáci vlastním tempem dosáhli požadovaného cíle.

Materiály potřebné pro práci žáka budou sloužit k aktivizaci výuky, budou podněcovat a podporovat individuální tempo žáka. Snahou učitele je vést žáka k odpovědnosti za vlastní vzdělávání.

Šablony klíčových aktivit:

Čtenářská a informační gramotnost

Zaměřuje se na zlepšení schopnosti porozumět textu a to ve všech oborech vzdělávání.

Rozvíjet čtenářské schopnosti a umět si rád přečíst knížku je prioritou v českém jazyce, a proto je nutné školní knihovnu vybavit dostatečným množstvím čtivých beletristických textů.

Cizí jazyky

Zaměření se na aktivity s poslechem cizojazyčných textů a inovaci výuky v diferencovaných činnostech a účast pedagogů na vzdělávacích kurzech.

Využití ICT

Účast pedagogů na kurzech dalšího vzdělávání.

Matematika

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti pomocí vytvořených vhodných výukových materiálů.

Pedagogičtí pracovníci se zaměří na názornou výuku prostřednictvím pomůcek pro zlepšení představivosti žáků.

Přírodní vědy

Inovace a zkvalitnění výuky pomocí výroby a nákupu nových pomůcek a práce s nimi, včetně vytvoření kvalitních výukových materiálů. Účast pedagogů na kurzech dalšího vzdělávání.

Inkluzívní vzdělávání

Zapojení speciálního pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání. Cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj inkluzívního vzdělávání.

Škola se v předchozích letech zapojila do VIP Kariéry II a ve škole pracoval školní psycholog. Od ledna 2012, pokud bude pokračovat VIP Kariéra III, bude ve škole školní psycholog opět působit. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme velká škola, speciální pedagog by se zaměřil na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a úzce by spolupracoval se školním psychologem.

Jaký bude konečný výsledek projektu, jaké změny dosáhneme:

Konečný výsledek:

Pomůcky

Po ukončení projektu bude škola vybavena pomůckami ve vybraných vzdělávacích oborech.

Bude vytvořeno dobré zázemí pro zkvalitnění výuky a vytvoření podmínek pro dosažení většího studijního pokroku ze strany žáků.

Materiály

Budou vytvořeny materiály pro práci se žáky. Tyto materiály budou dostupné pro všechny pedagogy také jako inspirace pro tvorbu vlastních materiálů v budoucnu. Při vzniku materiálů chceme klást důraz na jejich kvalitu a na to, aby byly využitelné opakovaně a také využitelné ostatními učiteli.

Dopad na žáka

Žáci, kteří s materiály budou pracovat, budou podporováni v individuálním zvládnutí kompetencí a učiva daného vzdělávacího oboru.

Žáci budou pracovat s novými zajímavými pomůckami a materiály a tím budou lépe přistupovat ke vzdělávání.

Dopad na pedagoga

Pedagogičtí pracovníci budou oceněni za nadstandardní práci navíc – sami ji často vykonávají již teď zcela bez nároku na ohodnocení nebo za minimální odměnu.  Pedagogičtí pracovníci budou mít motivaci zkvalitnit svoji výuku a motivovat k tomuto zkvalitnění i ostatní.

Pedagogičtí pracovníci získají v projektu znalosti a dovednosti, které budou využívat i po skončení projektu.

Jakým způsobem bude rozpracováno dosažení změny a jak tato změna bude hodnocena:

 • Bude zpracován plán realizace projektu.
 • Budou nakoupeny potřebné pomůcky a vytvořeny výukové materiály, které souvisí s nákupem pomůcek a výukou.
 • Výukové materiály budou ověřovány ve výuce a na základě ověření se s nimi bude dále pracovat.

Nástroje k hodnocení dosažené změny:

 • rozhovory se zapojenými pedagogickými pracovníky
 • dotazníkové šetření zaměřené na kvalitu výuky
 • zvážení možnosti testování, pokud shledáme takové testování jako užitečné a potřebné pro vyhodnocení dosažení cíle projektu

Hodnocení projektu

Seznam vypracovaných materiálů

 

Logo EU - Investice do rozvoje vzdělávání

 

Zřizovatel školy

Oficiální webové stránky města Kladna

Dnes je: 28.11.2022

Svátek má: René

Zvonění

0. hodina7.00 - 7.45
1. hodina8.00 - 8.45
2. hodina8.55 - 9.40
3. hodina10.00 - 10.45
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.25 - 16.10