Back

Absolventská práce

HomeAbsolventská práce

Absolventská práce je jednou z forem, jak škola ověřuje úroveň dosažení klíčových kompetencí u žáků končících základní vzdělávání a tím naplňování cílů základního vzdělávání.

Požadavky na absolventskou práci

 • Základem absolventské práce je vybrat si téma, na základě kterého mohu vyrobit/vytvořit nějaký produkt.
 • Obsahuje téma týkající se poznatků z vybraného oboru, ale žák musí prokázat také schopnost spojovat poznatky i z jiných oborů a uvědomovat si mezipředmětové vztahy.

Časový harmonogram a způsob zadávání prací

Žák si vybere, po zveřejnění v hale školy, téma a na jeho konečné podobě se domluví s učitelem – vedoucím práce. Žák může oslovit kteréhokoliv učitele na 2. stupni, do jehož oboru téma patří, nebo který se o dané téma zajímá. Každý učitel povede nejvýše čtyři práce. Další žák, který se na něj obrátí, pak bude muset oslovit jiného učitele z oboru, nebo změnit téma práce. Záleží tedy na rychlosti rozhodování a volbě tématu.
 • Do konce prosince 2023 si žák vybere téma.
 • Do pátku 9. 2. 2024 žák odevzdá přihlášku třídnímu učiteli opatřenou svým podpisem, podpisem rodiče a podpisem vedoucího práce.
 • Do pátku 7. 3. 2024 je povinná alespoň jedna konzultace s vedoucím učitelem nad osnovou práce.
 • Do pátku 10. května 2024 předá vedoucímu učiteli práci ve Wordu k další konzultaci. Domluví se na odevzdání prezentace PowerPointu k posouzení a připomínkám.
 • Do pátku 24. května 2024 odevzdá vedoucímu učiteli hotovou práci v tištěné podobě, odešle mailem práci v elektronické podobě ve Wordu a prezentaci obhajoby v PowerPointu.
 • Termín ústních obhajob: 10. – 14. června 2024. Termín bude upřesněn v květnu.

Náležitosti

1. Produkt

Žák představí vzniklý produkt a popíše, jak produkt vznikal, tento popis doplní fotodokumentací z práce na produktu. Produkt přinese na svou obhajobu AP.
Vytvořit/vyrobit může výrobek, videonahrávku, knihu, fotoknihu, obraz, oblečení, dekorace a další produkty dle výběru žáka.

Při výběru svého produktu hledá v oblasti svého zájmu nebo v oblasti, ve které se chce zlepšit, nebo se chce naučit něco nového.

2. Písemná část absolventské práce bude obsahovat dvě části:

a) praktickou – žák popíše a zdokumentuje vznik produktu;
b) teoretickou – žák na základě zkoumání a vyhledávání informací napíše teoretickou část, která má vztah k praktické části.

PŘÍKLAD: produkt = ušiji patchworkovou deku
                  teorie = zjistím a popíšu historii vzniku a výroby patchworku

                  produkt = kniha vlastních fotografií na konkrétní téma
                  teorie = zjistím a popíši historii vzniku fotografie a zpracuji informace o tématu, které tvoří kniha fotografií

Povinný obsah:
 • úvod (proč jsem si práci vybral(-a), co mě na .tématu zaujalo, úvod do problematiky)
 • vlastní zpracování textu je rozděleno na dvě části: v první části se jedná o popis produktu a postup práce na výrobku a ve druhé části popisuje teoretické informace, které se týkají teorie dané oblasti (text ze získaných informací) s využitím alespoň tří informačních zdrojů (např. literatura, internet, ústní svědectví…). Ke zpracování teoretické části využije alespoň jeden knižní zdroj.
 • závěr, vlastní hodnocení
 • použitá literatura – každý zdroj informací musí být co nejpřesněji citován – uvedení odkazu na příslušný titul a internetový vyhledavač – seznam literatury bude samostatně na poslední straně seřazený podle abecedy.

K citaci můžete využít stránky www.citace.com, kde je možné si konkrétní citaci vygenerovat.
Pokud budete při své práci využívat online služeb využívajících umělou inteligenci, jste povinni zachovávat pravidla citace i z těchto zdrojů.

Ke zpracování prezentace a k citacím využiji přesné návody podle materiálů, které máte k dispozici v učebnách Teams.

Rozsah práce:
 • 6 -10 stran formátu A4 na PC
 • okraje stránek v celém dokumentu jsou nastaveny: nahoře 2 cm, dole 2 cm, vlevo 2,5 cm, vpravo 2 cm
 • typ písma Arial
 • velikost písma 12
 • nadpisy – velikost písma 14, tučné písmo, zarovnané vlevo
 • mezera za odstavcem 10 bodů (při mezeře za odstavcem se první řádek neodsazuje)
 • řádkování 1,5
 • přílohy (obrázky, fotografie, mapy, grafy atd.)
 • textový editor Word, tabulky možné zpracovat v Excelu
 • ústní obhajobu zpracuje formou prezentace v PowerPoint
 

3. Prezentace v PowerPointu či jiném vhodném programu

Povinnou částí absolventské práce je prezentace v PowerPointu (či jiném programu), ve které si žák připraví obsah obhajoby.

Kritéria prezentace v PowerPointu:
 1. Prezentace je příprava k obhajobě. Nejedná se proto o převedení práce do PowerPointu.
 2. Prezentace obsahuje stručný obsah kapitol, hlavní myšlenky, které si autor přeje zdůraznit při obhajobě.
 3. Informace o tom, jak vznikal produkt.
 4. Rozsah prezentace, to je počet použitých snímků, by neměl výrazně překročit počet stránek práce.
 5. Grafická nápaditost zpracování prezentace je rovněž předmětem hodnocení.

Hodnocení celé absolventské práce

Práci bude posuzovat komise složená z učitelů příslušných oborů.

Celkové posouzení bude provedeno na základě:

 • předložené práce (hodnocení písemné části AP)
 • produktu
 • ústní obhajoby žáka a prezentace v PowerPoint (hodnocení obhajoby s PP)

Práce budou hodnoceny pěti stupni: vynikající, velmi dobrý, dobrý, postačující, nepostačující.

Kritéria hodnocení:

 • věcná správnost
 • jazyková správnost
 • obsah vlastních myšlenek
 • spojení více (alespoň dvou) oborů
 • využití více informačních zdrojů
 • nápaditost a originalita zpracování
 • dovednost zpracování práce na PC
 • typografická správnost textu
 • grafická úprava
 • splnění všech povinných částí
 • přesnost citací
 • gramatická a stylistická úroveň

Kompetence

Žák by měl vypracováním práce prokázat určitou úroveň dosažení těchto klíčových kompetencí:

 1. kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace
 • zpracovává a porovnává výsledky a posuzuje je
 • pracuje s obecně užívanými termíny, uvádí věci do souvislosti, propojuje poznatky z různých vzdělávacích oblastí
 1. kompetence k řešení problémů
 • vyhledává informace k řešení problému
 • samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení
 • obhajuje vlastní názor, uvědomí si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky své práce
 1. kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje myšlenky a nápady v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • využívá různé typy textů, záznamy a obrazové materiály a rozumí jim
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie, umí je použít
 1. kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje s vedoucím své práce a využívá jeho zkušenosti
 1. kompetence občanské
 • je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu a chápe základní principy, na nichž spočívají společenské normy
 • aktivně vypracovává absolventskou práci
 1. kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i přípravy na budoucnost
 1. kompetence digitální
 • ovládá digitální zařízení a aplikace, které využívá ke zpracování absolventské práce
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah
 • volí takové postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají zpracování absolventské práce
 • využívá digitální technologie k usnadnění práce
 • vytváří a upravuje digitální obsah podle pravidel – správná citace, správné používání zdrojů, jejich správný zápis