Back

Školní poradenské pracoviště

HomeŠkolní poradenské pracoviště

Na našich školách narůstá počet žáků s různými zvláštnostmi, potřebami i obtížemi. Po učitelích se stále více žádá, aby si osvojili nové a hlubší pedagogicko-psychologické dovednosti. Je proto evidentní, že jedni i druzí potřebují odbornou pomoc a podporu projevující se kupř. přiblížením psychologických služeb učitelům, žákům i jejich rodičům. Jednu z těchto služeb představuje zřízení školního poradenského pracoviště, dále jen ŠPP.

Na naší škole působí poradenské pracoviště od roku 2005. Slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Pracovníci školního poradenského pracoviště

S čím se na koho obrátit?

Školní speciální pedagog na naší škole je klíčovým článkem v poskytování individuální podpory žákům s různými vzdělávacími potřebami. Jeho úkolem je identifikovat specifické potřeby žáků a společně s učiteli vyvíjet vhodné strategie a materiály pro jejich efektivní vzdělávání. Spolupracuje s týmem učitelů a rodiči, aby vytvořil inkluzivní prostředí, které respektuje různorodost. Provádí diagnostické testy, sleduje pokrok žáků a navrhuje individuální plány podpory. Školní speciální pedagog také nabízí poradenství učitelům ohledně specifických výukových metod a prostředků. Jeho posláním je zajistit, aby každý žák měl přístup k vzdělání a mohl rozvinout svůj plný potenciál.
Školní psycholog na naší škole hraje klíčovou roli v podpoře duševního zdraví a rozvoje žáků. Jeho úkolem je identifikovat emoční, sociální a psychologické potřeby žáků a poskytovat jim individuální podporu. Školní psycholog provádí diagnostické testy a hodnocení, aby získal komplexní pohled na potřeby žáků. Spolupracuje s týmem učitelů a rodiči, aby vypracoval strategie pro podporu žáků v rámci vzdělávacího prostředí. Poskytuje také krizové intervence a prevenci výchovných problémů. Školní psycholog je klíčovým spojením mezi rodinou, školou a komunitou, a jeho posláním je vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a podporováni.
Metodik prevence na naší škole má klíčovou úlohu v zajištění bezpečného a podpůrného prostředí pro žáky. Jeho hlavním cílem je prevence rizikového chování a podpora celkového duševního a sociálního rozvoje žáků. Metodik navrhuje a implementuje preventivní programy, které se zaměřují na témata jako jsou drogy, násilí či šikanování. Spolupracuje s učiteli, školním vedením a rodiči, aby vytvářel prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a respektováni. Poskytuje také školení pro učitele a žáky ohledně prevence rizikového chování. Jeho práce má za cíl podporovat zdravý a pozitivní vývoj všech žáků na škole.
Výchovný poradce pro 1. stupeň základní školy je klíčovým partnerem ve vzdělávání a vývoji dětí. Jeho úkolem je podporovat emocionální a sociální pohodu žáků. Poskytuje individuální poradenství žákům ohledně jejich osobních a mezilidských vztahů, pomáhá jim vyrovnávat se s problémy a konflikty. Výchovný poradce také spolupracuje s učiteli a rodiči na vytváření podpůrných opatření pro žáky.
Výchovný poradce pro 1. stupeň základní školy je klíčovým partnerem ve vzdělávání a vývoji dětí. Jeho úkolem je podporovat emocionální a sociální pohodu žáků. Poskytuje individuální poradenství žákům ohledně jejich osobních a mezilidských vztahů, pomáhá jim vyrovnávat se s problémy a konflikty. Výchovný poradce také spolupracuje s učiteli a rodiči na vytváření podpůrných opatření pro žáky. Žákům v 8. a 9. ročnících nabízí kariérové poradenství.
Metodik prevence na naší škole má klíčovou úlohu v zajištění bezpečného a podpůrného prostředí pro žáky. Jeho hlavním cílem je prevence rizikového chování a podpora celkového duševního a sociálního rozvoje žáků. Metodik navrhuje a implementuje preventivní programy, které se zaměřují na témata jako jsou drogy, násilí či šikanování. Spolupracuje s učiteli, školním vedením a rodiči, aby vytvářel prostředí, ve kterém se žáci cítí bezpečně a respektováni. Poskytuje také školení pro učitele a žáky ohledně prevence rizikového chování. Jeho práce má za cíl podporovat zdravý a pozitivní vývoj všech žáků na škole.
Mgr. Klára Štrachová
vedoucí ŠPP, speciální pedagog
strachova.klara@zsnorska.cz, telefon: 733 712 253
Mgr. Andrea Postolková
psycholog
postolkova.andrea@zsnorska.cz, telefon: 736 482 428
Mgr. Barbora Šímová
metodik prevence
simova.barbora@zsnorska.cz
Mgr. Pavla Balejová
výchovný poradce pro I. stupeň
balejova.pavla@zsnorska.cz
Mgr. Karolína Jarošová
výchovný poradce pro II. stupeň
jarosova.karolina@zsnorska.cz
PhDr. Pavla Syllová
metodik prevence ZŠ Montessori
pavla.syllova@zsmontessorikladno.cz

SCHRÁNKA DŮVĚRY

Chceš se s něčím svěřit, ale máš strach přijít osobně?
Využij schránku důvěry!
Jedna se nachází vedle kanceláře psycholožky a jedna je přímo tady vpravo.


Vzkaz můžeš zanechat anonymně, ale snáze ti pomůžeme, když se podepíšeš nebo alespoň napíšeš, z jaké jsi třídy.

Do obou schránek důvěry má přístup pouze školní psycholožka.

    LINKA BEZPEČÍ

    Potřebuješ-li se svěřit v době mimo školu a nebo chceš využít poradenských služeb anonymně (bez toho, abys musel říkat své jméno a školu, do které chodíš), obrať se na Linku Bezpečí.

    RODIČOVSKÁ LINKA

    Rodičovská linka poskytuje krizovou pomoc pro všechny, kteří se starají o děti. Ať už jsou to rodiče, prarodiče nebo pedagogové.