Back

Historie a vize

HomeHistorie a vize

Učením skládáme obraz světa.

Škola se snaží být otevřenou zákonným zástupcům žáků, žákům, učitelům, zaměstnancům i dalším příznivcům školy. Záměrem tohoto přístupu je mimo jiné snaha dosáhnout toho, aby všichni žáci i zaměstnanci vnímali školu jako bezpečné místo, kde budou rádi pobývat a kam se budou s důvěrou vracet. Škola se tak stává místem aktivního a radostného poznávání, kde jsou respektovány individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho individuální tempo. Podle zájmu žáků a jejich nadání je jim také věnována odpovídající péče.  V případě sportovního nadání mohou být zařazeni od šestého ročník do sportovní třídy, ve které jsou navýšeny hodiny tělesné výchovy a jsou také doplněné hodinou plavání týdně. Pro ostatní žáky se zájmem o sport jsou vytvářeny vhodné podmínky nabídkou kroužků a soutěží.

Plavání se vyučuje i na prvním stupni. Hodiny tělesné výchovy jsou posíleny také v běžných třídách. Nejen sportovně nadaní žáci mají možnost účastnit se různých soutěží od školních až po celostátní, kde dosahují velmi pěkných výsledků.

Ve škole jsou během roku žákům nabízeny různé projektové aktivity. V průběhu jednoho dne se například žáci sdružují do věkově smíšených skupin, kde pracují na konkrétním projektu anebo odborně zaměřené aktivitě. V kmenových třídách i odborných učebnách, tělocvičnách či na venkovních sportovištích k tomu mají ideální zázemí. Zajímavé aktivity se odehrávají jak ve vnitřních prostorách, tak i na zahradě školní družiny. Prostředí školy je velmi podnětné a je vybavené vhodnými pomůckami, materiály, manipulativy, knihami a dalšími nezbytnostmi. Třídy prvního stupně jsou krásně barevné a útulné, vybavené novým anebo renovovaným nábytkem. Příjemné klima třídy je podpořeno vystavenými pracemi dětí, hracími koutky, koberci i portfolii žáků. Estetické prostředí, ve kterém se žáci vzdělávají a tráví svůj čas, je na velmi vysoké úrovni. Škola byla otevřena roku 1983 jako nejmodernější v Kladně. Umístěna je v sídlišti na okraji města a díky své poloze a dopravní dosažitelnosti je vyhledávána nejen žáky ze spádové oblasti, ale také dětmi z blízkého okolí a všemi, kteří mají zájem o sport a také výuku v systému pedagogiky Montessori v odloučeném pracovišti školy. Přes patnáct let při škole funguje kompletní školní poradenské pracoviště – tým odborníků se školním speciálním pedagogem, školním psychologem, výchovnými poradci i metodikem prevence. Erudovaný a empatický tým pedagogických pracovníků a asistentů pedagoga se neustále odborně vzdělává v různorodých oblastech. Ve třídách se pracuje s různými pomůckami a i zde jsou využívány Montessori pomůcky. Používané metody by měly být pro žáky zajímavé a motivující. Součástí běžné výuky jsou i skupinové práce žáků a do vzdělávání jsou zařazovány metody projektového vyučování. Kromě toho jsou ve třídách prvního i druhého stupně zavedeny takzvané relaxační dny a žáci si jednou měsíčně mohou spolu s vyučujícím zvolit jinou možnost výuky než práci ve třídě. Učí se na exkurzi, v terénu, poznávají přírodu, navštěvují muzea, divadla, výstavy. V devátém ročníku žáci zpracovávají absolventskou práci na vlastní téma a vytvářejí k ní vlastní produkt v rámci praktické části. Všichni žáci mají možnost zapojit se do různých projektů, včetně projektu Erasmus+. Všichni se mohou připojit k tradičním akcím školy, ke kterým patří Den pro budoucí prvňáčky – Ve škole je blaze, občasné odpolední či sobotní aktivity, Vánoční trhy, Velikonoční trhy anebo Vyřazování deváťáků.

Naše škola je jako jedna z mála kladenských škol zapojena do Krajské sítě podpory nadání. Podporu nadání vnímáme jako nedílnou součást edukačního procesu. Nadané žáky naší školy podporujeme jak prostřednictvím rozmanitých kroužků, soutěží, aktivit, projektů ale i individuálním přístupem ke každému žákovi. Více na talentovani.cz.

27
Tříd I. a II. stupně
45
Učeben
949
Žáků
75
Pedagogů

Vedení školy

Mgr. Daniela Vlčková

ředitelka školy
e-mail: info@zsnorska.cz
telefon: 312 682 940

Mgr. Iveta Schořálková

zástupkyně ředitele pro I. stupeň
e-mail: schoralkova.iveta@zsnorska.cz
telefon: 606 327 334

Ing. Pavel Klička, PhD.

zástupce ředitele pro II. stupeň
e-mail: klicka.pavel@zsnorska.cz
telefon: 731 495 022

NAŠI PARTNEŘI